top of page

Hobi Kulüpleri

Günümüzde zamanımızın birçoğu iş için ayırdığımız zaman diliminde geçmektedir. Öyle ki bu zaman dilimi mevcut yaşantımızın en uzun birimini oluşturur. Mevcut düzen yaşantının büyük çoğunluğunun iş hayatında geçmesi için programlanmıştır. Bu nedenle çoğu kişi iş yaşamını bir mecburiyet olarak görmekte ve adeta zorunluluktan doğan bir birliktelik olarak yaşamına dahil etmektedir. Elbette herkesin çalışmaya, para kazanmaya ve akabinde geçinmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle her gün evlerinden çıkıp gittikleri yer iş yerleridir. Ancak kişiyi sosyal ortamından uzak tutan adeta yeni bir ortam haline gelen bu iş yerleri bilindiğinin aksine sıkıcı olmak zorunda değildir. Çalışanların şirketlere bağlılığını ve aidiyet duygusunu ortaya çıkaran birçok girişim söz konusudur.Çalışan bağlılığı ve çalışanın kendisini iş yerinde iyi hissetmesi konusu son dönemde yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının en çok önem verdiği konulardan biri haline gelmiştir. Başta global şirketler olmak üzere kurumlar yeteneği bulmak ve elde tutmak konusunda girişimlerde bulunmuş ve olumlu dönüşler almışlardır. Örneğin yapılan incelemeler ve bu girişimlerin sonuçları gösteriyor ki çalışanları şirkete bağlayan en önemli faktörler elbette ücret, kariyer/terfi imkanları ile başlarken çalışma ortamı ve iş yerinde geçirilen kaliteli zamanlar olarak devam eder. Bu noktada da insan kaynakları uzmanları çalışan bağlılığını güçlendirmek için farklı yollar denemektedir. Bu girişimlerden en olumlu sonuç alınanı ise hobi kulüpleridir. Günümüzde giderek yaygınlaşmakta olan ve şirketlerde yer alan hobi kulüpleri şirketin fonladığı farklı ilgi alanlarındaki çalışanları bir araya getirmek ve birlikte sosyalleşmeye ve yeni beceriler kazanmaya imkan tanımaktadır.Şirketlerde yer alan hobi kulüpleri çalışanlarının memnuniyetini, aidiyet/bağlılık duygusunu ve motivasyonlarını arttırmak için şirketlerin tercih ettiği bir insan kaynakları projesi olarak yer almaktadır. Buna bağlı olarak şirketlerin çalışanlarına gösterdiği değeri anlamlandırabilmemize de yarayan bu kulüpler, şirketlerin çalışanlarının motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla çalışanlarına yönelik düzenlediği kültür, sanat ve spor aktiviteleri bulunmaktadır.


Hobi Kulüplerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri


Şirketler birçok sebepten ötürü işlerine, kurumlarına bağlı, kendi işiymiş gibi sahiplenen çalışanlar yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak ister. Birçok şirket bunu nasıl yapacağını bilmemekle birlikte birçok şirket de bunu çoktan hayata geçirmiş durumdadır. Bünyesinde hobi kulüpleri bulunduran şirketlerde çalışan motivasyonu son derece artış göstermektedir. Örneğin çalışanların kişisel gelişim, sosyalleşme, keşfetme ve öğrenme süreçleri bir o kadar hızlanmış ve şirkete değerli geri dönüşler kazandırmıştır. Hobi kulüpleri çalışanların üzerinde birçok olumlu etki sağlamaktadır. Bu etkilerden bazıları ise:


 • Çalışanların daha mutlu, enerjik ve yüksek motivasyonlu olmaları,

 • Çalışanlar arasındaki ilişkide etkin ve etkili iletişim tabanlı ilişkiler kurulması,

 • Çalışanlar arasında görülen sinerji, birbirine ve işe bağlılık duygusuyla beraber gelen aidiyet duygusundaki artış,

 • Çalışanların olduklarından daha nitelikli ve kaliteli olmaları ve buna bağlı olarak kişisel ve kariyer başarılarındaki artış,

 • Çalışanların takım ruhu ve ekip çalışması konusunda aldıkları kazanımlar,

 • Çalışanlarda meydana gelen “biz” duygusu ve “kazan-kazan” düşüncesidir.Hobi Kulüplerinin Şirkete Kazanımları


Şirketlerde yer alan hobi kulüpleri çalışanlarının memnuniyetini, aidiyet/bağlılık duygusunu ve motivasyonlarını arttırmak için şirketlerin tercih ettiği bir insan kaynakları projesidir. Buna bağlı olarak şirketlerin çalışanlarına gösterdiği değeri anlayabilmemize de yarar. Akabinde doğal yollardan elde edilen çalışan bağlılığı ise çalışanları işlerinde en iyisini yapmaya yönlendiren duygusal ve zihinsel adanmışlığı ifade eder ki bu bir şirket için sahip olunması gereken en önemli birimdir. Bununla birlikte çalışan bağlılığı, performansta kilit bir rol oynamakta ve şirkete de rekabet avantajı sağlamaktadır. Hobi kulüpleri sayesinde şirketlerin elde ettiği kazanımlar ise şu şekilde özetlenebilir:


 • Düşük maliyet kullanarak verimliliğin gözle görülür şekillerde artışının izlenmesi,

 • Kurumsal itibarın optimum maliyetle yükseltilmesi,

 • Çalışan tatmininin sağlanmasına bağlı olarak performansta yükseliş,

 • Çalışanların şirkete bağlılığının sağlanması ardından personel dönüşüm oranının (Turnover Rate) düşmesi,

 • Temelinde “kazan-kazan” kavramı yatan hobi kulüpleri ile elde edilen mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler ve verimlilik artışı.

 • Artan verimliliğe bağlı olarak şirketin mevcut karlılığındaki artış,

 • Geliştirilen takım ruhu ve ekip anlayışına bağlı olarak özellikle motivasyon ve liderlik gibi alanlarda sürekli gelişim alanları ve imkanların yaratılması,

 • Şirket içerisinde sağlanan “biz” olgusu ve bu olgunun sürdürülebilirliğidir.Şirketlerde Olması Planlanan Hobi Kulüpleri Neden Önemlidir?


Günümüzde zamanımızın birçoğu iş için ayırdığımız zaman diliminde geçer ve bu zaman dilimi mevcut yaşantımızın en uzun bölümünü oluşturur. Mevcut düzen yaşantının büyük çoğunluğunun iş hayatında geçmesi için programlanmış ve geri kalan zamanlarda da uyku-yemek gibi insani ihtiyaçlarımızın karşılanmasını öngörmüştür. Şirketlerde yer alan hobi kulüpleri insanların sosyalleşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar. İnsanların hobi sahibi olması ise her açıdan motivasyon sağlar. Kişinin iş ve özel yaşantısındaki verimliliğini arttırır. Hobi sahibi olmak;


 • Rutin içerisindeki molalar sayesinde stres gidermeyi sağlar,

 • Yeni deneyimler elde ederek yeni meydan okumalar sunar,

 • Benliğin, yeteneklerin ve ne olmak istenildiğinin keşfine izin verir,

 • Kötü alışkanlıkları büyük ölçüde engelleyerek ruhsal gelişime büyük katkı sağlar,

 • Özgüven ve özsaygıyı besler,

 • Bakış açısını zenginleştirerek kişinin daha yaratıcı olmasını sağlar,

 • Kişinin hafızanızı geliştirerek sosyal yaşamı ve iş yaşamını şekillendirir,

 • İyi stresi destekleyerek anda olmayı öğretir,

 • İnsan ilişkilerini ve doğayla kurulan ilişkiyi güçlendirir,

 • Fiziksel ve mental sağlığı kuvvetlendirir,

 • Farklı ve değişik konularda yetenek geliştirilmesini sağlar,

 • Yetkinlikleri arttırır.


Şirketlerde Hobi Kulüpleri Kurmak İçin Nasıl Adımlar İzlenmelidir?


Şirketlerde hobi kulüpleri kurmak için öncelikle kurum ihtiyaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kurum içi anket ve görüşmeler sağlanmalı ve çalışanların beklenti ve istekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Akabinde program atama ve planlamayla birlikte kurulan hobi kulüplerinin aylık/yıllık değerlendirmeleri yapılmalıdır.


Bizler WES Team olarak şirketlerin organizasyon yapısı, kurum kültürü, çalışan profili ve şirket amaçlarını analiz ederek şirketinize ve çalışanlarınıza özel hobi kulüpleri tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. WES Team ile birlikte maker, robotik kodlama, havacılık, astronomi gibi bizim sağlayabileceğimiz alternatifler ile şirketlerinizin mevcut etkinliklerini arttırabilir ve daha mutlu çalışanlar ile daha mutlu gelecekler yaratabilirsiniz.

247 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page